18 dic 2012

Ley de educación


Eu non teño a posibilidade de que meu fillo teña como lingua vehicular o galego e que o castelán só o use nas clases de lingua e literatura española. ¿Vaime pagar Feijoo un colexio privado onde poda escolarizarse en galego meu fillo? ¡Anda! Si vai ser que en Galicia os colexios privados tamén teñen a obriga de dar as clases en ambas linguas segundo a materia da que se trata. ¿Vai facer algo o goberno para que en Galicia se respecte a posibilidade de elixir? Pois vai ser que non.

Yo no tengo la posibilidad de que mi hijo tenga como lengua vehicular el español y que el gallego sólo lo use en las clases de lengua y literatura gallega. ¿Me va a pagar Feijoo un colegio privado donde pueda escolarizarse en español mi hijo? ¡Anda! Si va a ser que en Galicia los colegios privados también tienen la obligación de dar las clases en ambas lenguas según la materia de la que se trata. ¿Va a hacer algo el gobierno para que en Galicia se respete la posibilidad de elegir? Pues va a ser que no.